เกี่ยวกับเรา บริการ ตรวจสอบอาคาร ออกแบบ และคุมงานก่อสร้าง

 บริษัท เซฟบิ้วดิ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่่อ 28 มีนาคม 2554 โดยทีมงานวิศวกรรุ่นใหม่ เพื่อรองรับความต้องการในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

         

         โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบครั้งแรกตั้งแต่ปี 2551 จากการตรวจสอบที่ผ่านมาทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเจ้าของอาคารมีทางเลือกน้อยมากในการจัดหาผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งในขณะนั้นมีจำนวณไม่เพิยงพอ จึงเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น ทั้งในเรื่องของการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม และการตรวจสอบที่ไม่มีคุณภาพ

         

         ทางเราจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ใขปัญหาดังกล่าว และเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใบการใช้อาคาร และเพิ่มมูลค่าของอาคาร ในระยะยาว รวมทั้งให้ความรู้ต่างๆ สำหรับเจ้าของอาคาร ผู้ใช้อาคาร ผู้ดูแลอาคาร และผู้ตรวจสอบด้วยกันเอง เพื่อลดและบรรเทาการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน

 

         บริษัท เซฟบิ้วดิ้ง จำกัด ได้ทำการจดทะเบียนประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลกับสภาวิศวกร ตามใบอนุญาตเลขที่ 0728/54 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 และ ขึันทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคลกับกรมโยธาและผังเมือง ตามใบอนุญาตเลขที่่ น.0220/2554 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีปรึกษา บริษัท เซฟบิ้วดิ้ง จำกัด

อ.ดร. นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ

- ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร งานไฟฟ้ากำลัง ภฟก. 42937

การศึกษา

- Ph.D. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- วศ.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- วศ.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บุคลากร ของบริษัท เซฟบิ้วดิ้ง จำกัด ประกอบไปด้วย

นายไมตรี  คงฤทธิ์

- วศ.บ.วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมสามัญวิศวกร ระดับสามัญโยธา สย.10100

- ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบอาคาร เลขทะเบียน บ.2024/2552 

นายบรรจง กายนาคา 

- วศ.บ.วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- ใบอนุญาตภาคีวิศกรโยธา

นายเลิศศักดิ์ คงฤทธิ์ 

- วศ.บ.วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

- ใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา

พร้อมทีมงานตรวจสอบ โดยวิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรเครื่องกล , วิศวกรโยธา และ ช่างเทคนิคอีกจำนวนหนึ่ง

Visitors: 42,594