อาคารที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบ

1. อาคารสูง อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าไปใช้สอยได้ที่่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้าอาคารสำหรับอาคารจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด

 

2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียว หรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

 

3. อาคารชุมนุมคน อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคลเข้าไปเพื่อประโยชน์ ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมขุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

 

4. โรงมหรสพ อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่ฉายภาพยนต์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริง อื่นใด วัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณะชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

 

5. โรงแรม ตามกฏหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป

 

6. อาคารชุด ตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย สำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

 

7. อาคารโรงงาน ที่สูงกว่า 1 ชั้นและมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

 

8. ป้าย สูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

 

9. สถานบริการ ตามกฏหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

 
Visitors: 42,889