-  • อาคารที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบ 1. อาคารสูง อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้น...
Visitors: 42,594